ശാസ്ത്രം വെളിച്ചമാകുന്നു

Sunday 30 November 2014

87. A Happy Message from Down Under

A Happy Message from Down Under :)

 (My FB post dated 29.11.14)ബഹുമാനപ്പെട്ട രവിചന്ദ്രന്‍ സര്‍,
ഇന്നലെ Melbourne Convention and Exhibition സെന്റർ വച്ച് റിച്ചാർഡ്‌ ഡോക്കി ൻസ്ന്റെ An Appetite for Wonder എന്നാ പരിപാടിക്കിടയില്‍
വിണ് കിട്ടിയ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സാറിന്റെ 'നാസ്തികനായ ദൈവവും' , 'ഭുമിയിലെ മഹത്തായ ദ്രശ്യ വിസ്മയവും' ഞാൻ അദേഹത്തിന് പരിചയപെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആവേശത്തോടെ പേജുകൾ മറിച്ച് നോക്കുകയും പുസ്തകത്തെയും രവിചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, ആത്മാർഥമയി അഭിനന്ദികുകയും ചെയ്തു. Courtesy: Joy Lawrence